Personel

Hukuk Müşaviri V.
Av. M. KARABAY
0216 333 30 65
mustafa.karabay@tau.edu.tr

Öğretim Görevlisi
E. AKSAKAL
0216 333 30 66
emrah.aksakal@tau.edu.tr