Hakkımızda


Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ve 35 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bir ana hizmet birimidir.

Birimimiz, Üniversitemizin üçüncü şahıs ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversiteyi temsil etmek, haklarını korumak ve savunmakla yükümlü ve yetkilidir. Bunun yanında Birimimizce diğer tüm hukuki konularda da Üniversite dahilinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Verilen hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu, adli ve idari yargıda yürütülen dava ve icra takipleri oluşturmaktadır. Danışmanlık hizmetleri kapsamında ise Rektörlükçe istenen kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri tasarı ve tekliflerin hazırlanması ya da bunlar hakkında görüş bildirilmesi, Üniversitenin taraf olduğu ya da Yükseköğretim Kurulu ile diğer kurumlardan gönderilen protokol, sözleşme ve benzeri taslaklar ile diğer hukuki konularda görüş bildirilmesi gibi faaliyetler yürütülmektedir. Bunun yanında Birimimiz; kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı yakından takip ederek, hukuk alanındaki değişiklik ve gelişmelerden Üniversitenin anında haberdar olmasına yardımcı olmaktadır.